Ouders en de school

Ouderraad

Een vitale school is een school die veel waarde toevoegt aan het onderwijsprogramma. De Ouderraad van De Vlindertuin ondersteunt het onderwijsteam bij het organiseren van diverse activiteiten zoals sportactiviteiten, feesten en culturele excursies.

Ten behoeve daarvan int en beheert het de vrijwillige ouderbijdrage. De bijdrage voor het schooljaar 2022 – 2023 is vastgesteld op € 20,- (exclusief het bedrag voor schoolreisje/schoolkamp). 

MR

De Medezeggenschapsraad is een officiële, wettelijk verplichte commissie waarin ouders en teamleden zitting hebben. Via dit orgaan hebben ouders inspraak in het beleid van De Vlindertuin. Bij sommige onderwerpen kan de school zelfs geen besluiten nemen zonder instemming van de MR. Onze MR is met twee leden ook vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Daarin worden SaKS-brede thema’s besproken met het College van Bestuur.

De oudervertegenwoordiging bestaat uit:


– Angela Brown
– Natascha Kramer

De docentenvertegenwoordiging bestaat uit:
– Astrid Wiersma
– Jessica van den Brand Horninge


Ouderkamer

Betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind vinden we belangrijk op de Vlindertuin. Een manier om betrokkenheid te bevorderen is de Ouderkamer. Het doel van de Ouderkamer is om ouders met elkaar in contact te brengen, ervaringen uit te wisselen en in te spelen op de informatiebehoefte van ouders met kinderen in het SBO. Er zullen regelmatig verschillende activiteiten voor ouders en met ouders in de ouderkamer worden georganiseerd. Ouders worden via Social Schools op de hoogte gehouden van de thema’s en de data’s van de bijeenkomsten.

Informatie naar ouders

Wij informeren ouders op verschillende manieren, namelijk via:

  • Voelspriet. Een digitale nieuwsbrief die periodiek verstuurd wordt met actuele informatie;
  • een kennismakingsavond aan het begin van het schooljaar;
  • een schoolverlaters informatieavond;
  • besprekingen gericht op de didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling (2x per jaar);
  • contacten op verzoek van de ouders (en van de school);
  • Social Schools – digitale communicatie tussen ouders en school.

En… hou onze website in de gaten!

Educatief partnerschap

De Vlindertuin geeft geen onderwijs ‘op een eilandje’. Kwetsbare leerlingen laten groeien doen we samen. In eerste instantie met de ouders die wij graag bij de school betrekken. Afstemming in het denken en handelen ten aanzien van de opvoeding van kinderen op school en thuis voorkomt ruis en versterkt het ontwikkelingseffect. Daarnaast streven wij naar zinvolle partnerschappen met onder meer de hulpverlening, het samenwerkingsverband en andere basisscholen.