Hier staan wij voor

Uitgangspunten

De Vlindertuin biedt intensieve zorg aan leerlingen met grote en complexe onderwijsbehoeften die niet (langer) door de reguliere basisschool kunnen worden ingevuld. Dat leidt tot een speciale leeromgeving die wordt getypeerd door:

  • waar nodig aangepast gebruik van leer- en hulpmateriaal; 
  • waar nodig aangepaste leersituaties;
  • ondersteuning door psycholoog, remedial teaching, logopedie, fysiotherapie, leesbegeleiding, klasse-assistent, gedragsondersteuning en vaste vrijwilligers;
  • gerichte sociaal-emotionele opvoeding; 
  • het nastreven van de kerndoelen van het basisonderwijs; 
  • leerkrachten die bewust kiezen voor het werken met kinderen bij wie veel ondersteuning vereist is, zowel leertechnisch als sociaal-emotioneel. 

SaKS

De Vlindertuin maakt deel uit van SAKS (Samen Katholieke Scholen). In ons onderwijs zijn de kernwaarden van onze schoolorganisatie duidelijk zichtbaar: ontmoeting, vertrouwen, eigenheid, spiritualiteit, traditie en verwondering.

Meer informatie over SAKS

Een veilige school

Kinderen gaan met plezier naar school als zij zich er thuis en veilig voelen. Dat kan niet zonder het stellen en actief handhaven van regels (net als thuis). Regels die van toepassing zijn op de omgang met elkaar en de orde op school. Dit geeft duidelijkheid, biedt grenzen en draagt bij aan hun persoonlijke ontwikkeling. Wij oefenen de vaardigheden die bijdragen aan sociaal competent gedrag door o.a. het gebruik van de methode “Kinderen en hun Sociale talenten”, kring en spel op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, goed uitspreken van eventuele ruzies en waar nodig het inzetten van extra ondersteuning op het gebied van gedrag.

Visie en doel

De Vlindertuin is een school voor speciaal basisonderwijs gefundeerd op de katholieke traditie waarvan levensbeschouwelijke lessen een onderdeel zijn. De leerlingen vormen samen een pluriforme gemeenschap, waarin verschillende achtergronden samenleven. Vandaar dat we veel aandacht hebben voor samenwerken, samenspelen, erbij horen en onderdeel van een groep zijn. Daarnaast is het onze taak om alle kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling, zodat zij straks in de maatschappij op een goede en gezonde manier kunnen functioneren. Wij willen uit elk kind het maximaal haalbare naar boven halen. 

Ons motto is:

Samen werken aan groei!

Pedagogisch klimaat

Het pedagogisch klimaat waarin de kinderen zich bevinden is medebepalend voor hun ontwikkeling en gevoel van eigenwaarde. Bij De Vlindertuin vindt de omgang met leerlingen plaats in een sfeer waarin rust, regelmaat, structuur en duidelijke afspraken en regels de boventoon voeren. We accepteren het eigene van het kind, werken aan wenselijk gedrag (waaronder verantwoordelijkheid dragen en een houding van begrip en respect naar anderen) en belonen dat.