Ons onderwijs

De Vlindertuin biedt onderwijs aan leerlingen met grote en complexe onderwijsbehoeften die niet (langer) door de reguliere basisschool kunnen worden ingevuld. Dat leidt tot een speciale leeromgeving die wordt getypeerd door aangepaste leersituaties, gedragsondersteuning, visuele ondersteuning, begeleiding van het zorgteam en er een gerichte aanpak is op de sociaal-emotionele vorming en ontwikkeling.

Lees verder
Sluiten

Ons onderwijs

Stamgroepen

Op De Vlindertuin worden kinderen ingedeeld in stamgroepen op basis van leeftijd én sociaal-emotionele ontwikkeling. Dat levert flexibele jaargroepen op, die allemaal aangeduid worden met een vlindernaam. Daarnaast maken we in de bovenbouw onderscheid tussen kinderen die hetzij uitstromen naar het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, hetzij naar het praktijkonderwijs. Om iedereen de nodige aandacht te geven, streven we naar groepen die uit maximaal zestien leerlingen bestaan.

Niveaugroepen

Het reken- en leesonderwijs vindt plaats in niveaugroepen. Aan de hand van voortgang en observaties worden leerlingen ingedeeld in een groep waar passend aanbod geboden wordt. Hiermee komen we nog beter tegemoet aan de onderwijsbehoefte van individuele leerlingen.